ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන – 2012 

පැවැත්වෙන දිනය  12,November

තත්වය:  ended


ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417