2023 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දහම් පාඨමාලා සියල්ලට අදාල දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට මෙම සම්බන්ධ තාවය උපයෝගී කර ගන්න.

watch videos2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දහම් පාඨමාලා සියල්ලට අදාල දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට මෙම සම්බන්ධ තාවය උපයෝගී කර ගන්න.

2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දහම් පාඨමාලා සියල්ලට අදාල දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට මෙම සම්බන්ධ තාවය උපයෝගී කර ගන්න.

https://www.youtube.com/channel/UCiKg-2qpIKIqviOEg6knloQ/playlists

 Ven. Korathota Wessabh Thero – Lokoththara Dharma

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book
It has survived not only five centuries,
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Dhamma Sermons

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book
It has survived not only five centuries,
but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  • Patthana Dharma Sabhawa
  • 487/25, Thimbirigasyaya Road,
  • Narahenpita, Colombo 5,
  • Sri Lanka
  • TP : 011-2580417