විමසීම්


CONTACT INFO


 

The Director


Ven. Korathota Wessabhu Thero

 

Management Committee

Honorary President: Hon. Justice Sobhitha Rajakaruna

Vice Presidents:

 • Kanishka Levangama
 • Migara Disanayaka
 • Thusitha Jayasingha
 • Prof. Lal Jayakodi

Secretary : Dr. K P Piyasena

Deputy Secretary: Mangala Edirisinghe

Treasurer : Upul Bandara Subasingha

Committee Members:-

 • Dr. Tissa Wijayarathna
 • V G P Vidyarathna
 • Lasil Kalubowila
 • Mrs. Padmini Wijayasekara
 • Mrs. Jayamali Wickramasingha
 • Mrs. Dharshana Senanayaka
 • Dr. Mrs. Damitha Wijewardhana

 

LOCATION

>


 • Patthana Dharma Sabhawa
 • 487/25, Thimbirigasyaya Road,
 • Narahenpita, Colombo 5,
 • Sri Lanka.
 • TP : 011-2580417
 • Mobile : 074-3786217

CONTACT FORM


  විමසීම්


   

   

  ගරු අධ්‍යක්‍ෂවර :


  අති පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමින්වහන්සේ

   

  දායක සභාව

   

  සභාපති

   • යූ. කේ. අදාසුරිය මහතා
   • දු .ක . : 011 2820346
   • ජ. දු : 077-7732243

  ලේඛම්

     • උපුල් ගමගේ මහතා
     • 011 2500183
     • 077-8188524

   

  ලිපිනය


  • පට්ඨාන ධර්‍ම සභාව
  • 487 / 25,
  • තිඹිරිගස්යාය පාර,නාරාහේන්පිට,කොළඹ – 05
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දු. ක. 011 2580417

  විමසීම්


   • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
   • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
   • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
   • ශ්‍රී ලංකාව.
   • දුරකථන : 011-2580417