අභිධර්මය ඉගෙනීමේ වැඩ සටහන  

විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි ත්‍රපිටක ධර්ම අංශය සංවිධානය කරනු ලබන අභිධර්මාචාරිය උපාධිය සඳහා වන සමස්ථ විෂය මාලාවම ආවරණය වන පරිදි අභිධර්ම පාඨමාලාව මෙහෙයවනු ලැබේ. මෙය වර්ෂ තුනක පාඨමාලාවක් වන අතර, සෑම වර්ෂාවසානයකදීම ඊළඟ වාරය සඳහා වන විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි විභාග සඳහා සිසුන් ලියා පදිංචි කරනු ලැබේ.
වසර තුනෙහි විභාග සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරනු ලබන සිසුන් හට අභිධර්මාචාර්ය උපාධිය පිරිනමනු ලැබේ. පහත දැක්වෙනුයේ 2011 වසරේදී සාර්ථකව පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ ශිෂ්‍යයන් ලබාගත් සාමාර්ථයන්ය.

 • පූජ්‍ය වාරියපොළ විස්සුධි ස්වාමීන් වහන්සේ (ගෞරව)

 • පූජ්‍ය ඇකියාවල සුසීම ස්වාමීන් වහන්සේ (ගෞරව)

 • එස්. ඒ.රේණුකා මිය (ගෞරව)

 • එම්. ජි. ද සිල්වා මිය (ගෞරව)

 • උපුල් බණ්ඩාර සුබසිංහ මයා (ගෞරව)

 • දමිතා විතාරණ මිය (ගෞරව)

 • එස්. වීදියගේ මයා (ගෞරව)

 • සුසිලා විජේගුණවර්ධන මිය (ගෞරව)‍

 • චෙරායා අමරසිංහ මිය (ගෞරව)

 • එල්.ජි.ජයවීර මයා (පළමු පන්තිය)

 • එල්.ටී.ජී. නිර්මාලි රෝජිත් මයා (පළමු පන්තිය)

 • ඡායා රණසිංහ මිය (පළමු පන්තිය)

 • කේ.කේ.එස්. ජයවර්ධන මයා (පළමු පන්තිය) (1st)

 • සිරිසේන පුංචිහේවා මයා (පළමු පන්තිය)

මේ අය අතුරින් පහත නම් සඳහන් තිදෙනා පට්ඨාන සභාවට මහත් කිර්තියක් ඇතිකර දෙමින් ජාතික ලැයිස්තුවේ ඉහළම ස්ථාන අත්කර ගන්නා ලදී.

 • එස්.ඒ. රේණුකා මිය – ප්‍රථම ස්ථානය

 • පූජ්‍ය වාරියපොළ විසුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ – ප්‍රථම ස්ථානය

 • එම්.ජි. ද සිල්වා මිය – තෙවන ස්ථානය

පාළි ඉගෙනීමේ වැඩ සටහන

ඉහළ සුදුසුකම් සහ පුහුණුවක් සහිත ගරුවරයකු විසින් සති අන්තයෙන්හිදි පාළි භාෂාව සහ පාළි සාහිත්‍ය උගන්වනු ලැබේ.

වර්තමාන ආචාර්ය මණ්ඩලය

 • පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභූ ස්වාමීන් වහන්සේ ( ත්‍රිපිටකාචාර්ය / බී.ඒ)
 • උපුල් ගමගේ මහතා (අභිධර්මාචාර්ය)
 • ජයදාස කුමාරගේ මහතා (අධි නීතිඥ / එම්.ඒ)
 • ලසිත් නලන්ත මහතා ( පණ්ඩිත / එම්.ඒ)

කාල සටහන සහ විෂය නිර්දේශය

සඳුදා පෙ.ව. 8.45 – 09.45 – පට්ඨාන ප්‍රකරණය

9.45 – 11.00 – විභංඟ ප්‍රකරණය

සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 – 11.00 – අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය

ප.ව. 1.30 – 03.30 – ධම්මසංඟණි ප්‍රකරණය

ප.ව. 3.30 – 05.00 – පාළි භාෂාව

ඉරිදා ප.ව. 2.00 – 04.00 – පාළි සාහිත්‍ය, මඡ්ඡිමනිකායේ මුල

පන්නාසකයේ සූත්‍ර

 • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
 • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
 • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
 • ශ්‍රී ලංකාව.
 • දුරකථන : 011-2580417