2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දහම් පාඨමාලා සියල්ලට අදාල දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට මෙම සම්බන්ධ තාවය උපයෝගී කර ගන්න.

2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දහම් පාඨමාලා සියල්ලට අදාල දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට මෙම සම්බන්ධ තාවය උපයෝගී කර ගන්න.

https://www.youtube.com/channel/UCiKg-2qpIKIqviOEg6knloQ/playlists

 පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සභු හිමිපාණන්වහන්සේ – ලෝකෝත්තර ධර්මධර්ම දේශනාසන්දක සුත්‍රය – පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමින් වහන්සේ
  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417