ජයාරූප එකතුව  Chanting Ceremony of Pattana Dhamma at the Sri Maha Bodhi at Anuradhapura in June 2023

Sambudhdhha puujaa held on 2023.01.01

AGM held on 2022.12.22

Convention-2012


Scholarship Program – 2012


sanghawasa

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417