පට්ඨාන ධර්ම සභාවේ වාර්ෂික සංවත්සර සභා රැස්වීම සහ ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු මන්දිරය වීවෘත කිරීමේ පූජෝත්සවය 

පැවැත්වෙන දිනය  23 March, 2013

තත්වය:  Ended


2014 මාර්තු මස 23

ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු මන්දිරය වීවෘත කිරීමේ පූජෝත්සවය සහ පට්ඨාන ධර්‍ම සභාවේ 53 වෙනි වාර්ෂික සංවත්සර උත්සවය 2014 මාර්තු මස 23 වෙනි ඉරිදා පැවැත්වේ

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417