විදර්ශනා ගුරු පොත හෙවත් සතිපට්ටාන විදර්ශනා උපදේශය  

විදර්ශනා ගුරු පොත හෙවත් සතිපට්ටාන විදර්ශනා උපදේශය

වනවාසී පූජ්‍ය යාගොඩ ධර්මප්‍රභ ස්වාමින් වහන්සේ

සතිපට්ටාන විදර්ශනා භාවනා වැඩීමේ වැදගත් උපදෙස් රැසක් බලාපොරොත්තු වන්න

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417