වැඩසටහන්  
   • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
   • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
   • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
   • ශ්‍රී ලංකාව.
   • දුරකථන : 011-2580417