සෑම මසකම 4 වෙනි ඉරුදින ප.ව. 4.30 ට “තෙසැත්තෑ ඥාණ” ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වේ  

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417