විමසීම්


විමසීම්


 

 

ගරු අධ්‍යක්‍ෂවර :


අති පූජ්‍ය කොරතොට වෙස්සභු ස්වාමින්වහන්සේ

 

දායක සභාව

 

සභාපති

  • යූ. කේ. අදාසුරිය මහතා
  • දු .ක . : 011 2820346
  • ජ. දු : 077-7732243

ලේඛම්

    • උපුල් ගමගේ මහතා
    • 011 2500183
    • 077-8188524

 

ලිපිනය


 • පට්ඨාන ධර්‍ම සභාව
 • 487 / 25,
 • තිඹිරිගස්යාය පාර,නාරාහේන්පිට,කොළඹ – 05
 • ශ්‍රී ලංකාව.
 • දු. ක. 011 2580417

විමසීම්


  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417