පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සභු හිමිපාණන්වහන්සේ – සතර ඛමටහන්විදර්ශනා ගුරු පොත හෙවත් සතිපට්ටාන විදර්ශනා උපදේශය

විදර්ශනා ගුරු පොත හෙවත් සතිපට්ටාන විදර්ශනා උපදේශය

වනවාසී පූජ්‍ය යාගොඩ ධර්මප්‍රභ ස්වාමින් වහන්සේ

සතිපට්ටාන විදර්ශනා භාවනා වැඩීමේ වැදගත් උපදෙස් රැසක් බලාපොරොත්තු වන්නවිසුද්ධි විපස්සනා භාවනා

විසුද්ධි විපස්සනා භාවනා

වනවාසී පූජ්‍ය යාගොඩ ධර්මප්‍රභ ස්වාමින් වහන්සේ

මෙම ග්‍රන්ථයෙහි ”සප්ත විශුධි” මාර්ගය පිළිඹද විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න……………….
  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417