අපවත්වී වදාළ පූජ්‍ය යාගොඩ ධර්මප‍්‍රභ ස්වාමීන් වහන්සේගේ 20 වෙනි ගුණානුස්මරණ වාර්ෂික පින්කම  

අපවත්වී වදාළ පූජ්‍ය ආභිධම්මික වාඝීශ්වර යාගොඩ ධර්මප‍්‍රභ ස්වාමීන් වහන්සේගේ

20 වෙනි ගුණානුස්මරණ වාර්ෂික පින්කම

  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417