අභිධම්ම ඉගැන්වීම 2  


පාඨමාලා විස්තර


දේශන අනුමණ්ඩලය :

විෂය නිර්දේශය :


කාල සටහන


දවස ආරම්භක වෙලාව අවසන් වන වෙලාව
සඳුදා 13.00 15.00
සිකුරාදා P.M. P.M.
  • පට්ඨාන ධර්ම සභාව
  • 487/25, තිඹිරිගස්යාය පාර,
  • නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5,
  • ශ්‍රී ලංකාව.
  • දුරකථන : 011-2580417